Cursuri formare profesionala

NOTĂ (începând cu anul școlar 2015-2016):
Cursurile GRATUITE finanțate din Fonduri Europene sunt în prezent FINALIZATE!
Nu se organizează cursuri GRATUITE în prezent.
Pentru cursuri organizate în viitor, vă rugăm să urmăriți această pagină… 

Păstrăm afișate informațiile despre cursurile organizate până în 2015

Calificările pe care Colegiul Tehnic “Carol I” vi le propune sunt organizate pe două nivele:

Cursuri formare profesionala Bucuresti

În societatea contemporană, in Bucuresti, profesia reprezintă un factor definitoriu al identităţii unui individ. Formarea reprezintă o schimbare profesională, individuală sau de grup, la nivelul cunoaşterii, atitudinilor şi comportamentului profesional. Trecerea la o economie de piaţă a avut un impact puternic asupra sistemului de formare profesională, deoarece au apărut noi cereri de formare iniţială şi continuă, iar unele domenii şi-au diminuat activitatea.

Potrivit noilor cerinţe ale pieţei muncii din Bucuresti, dictate de restructurarea sistemului economic, se conturează o serie de obiective ale pregătirii profesionale, precum:

 • Perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor
 • Executarea unor lucrări mai specifice
 • Rezolvarea unor sarcini noi
 • Perfecţionarea capacităţii de comunicare
 • Perfecţionarea unor atitudini adecvate pentru schimbare.

Toate acestea se realizează în condiţiile unei societăţi economice printr-o varietate de forme, şi anume:

 • Cursuri de calificare in Bucuresti
 • Cursuri de recalificare in Bucuresti
 • Cursuri de perfecţionare in Bucuresti
 • Educaţie permanentă.

Specialiştii în domeniul sociologiei au identificat o serie de factori care pot interveni în procesul alegerii şi dezvoltării carierei şi, implicit, al calificării profesionale. Calificarea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia participanţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării unei anumite profesii in Bucuresti sau pe teritoriul Romaniei.

La fundamentarea programelor de calificare, recalificare şi perfecţionare trebuie să se ţină întotdeauna cont de:

 • Industria locală, aflată în restructurare
 • Dezvoltarea unor noi sectoare de activitate
 • Posibilităţile de dezvoltare regională
 • Dinamica sectoarelor de activitate
 • Posibilităţi de obţinere a performanţelor în anumite arii.

O condiţie esenţială a succesului profesional este abordarea flexibilă a meseriei efectuate pe piaţa muncii. Acest lucru se realizează printr-o pregătire continuă şi de calitate, care se poate considera încheiată în momentul obţinerii unei calificări. În fapt, este vorba de confirmarea unor aptitudini bazale (necesare, dar nu suficiente) şi o platformă pentru construirea unui traseu profesional complex.

Calificările profesionale din cadrul proiectului sunt organizate pe doua nivele, ce se reflectă atât în numărul de ore alocate fiecărui nivel de calificare, căt şi în competenţele profesionale dobândite în urma absolvirii fiecărui nivel. Astfel, conform numărului de ore există următoarele nivele de calificare:

 1. nivelul II – durata de 720 de ore de curs; 480 ore de pregătire practică şi 240 ore de teorie
 2. nivelul III – durata de 1080 de ore de curs: 720 ore de practică şi 360 ore de teorie.

În numărul de ore sunt incluse şi orele alocate examenului final.

În urma absolvirii cursurilor de calificare mai sus menţionate se eliberează Certificate de calificare de tip MMSSF şi MECT. Aceste certificate vor fi însoţite de un Supliment Descriptiv ce va conţine informaţii despre competenţele profesionale pe care le-aţi obţinut, conform standardelor Uniunii Europene, ce sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional.

Acte necesare inscrierii la cursuri

Pentru înscrierea la cursurile de calificare, vă rugăm să prezentaţi următoarele acte:

 • dosar cu şină sau plic;
 • copie după actul de identitate ( C.I.sau B.I.);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie(pentru doamnele care şi-au schimbat numele);
 • copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă;
 • adeverinţa de angajat în original;
 • adeverinţa medicală în original din care sa rezulte că, cursantul este apt pentru participare la cursuri de fromare profesională.

Pentru detalii suplimentare referitoare la conţinutul fiecărui curs în parte vizitaţi pagina specială de prezentare a cursului.

Calificare sudor
Calificare lacatus
Calificare mecanic auto
Calificare frigotehnist
Calificare tinichhigiu
Calificare tehnician ecolog
Show Buttons
Hide Buttons